certificeringen

Bij Vermeulen Groep staan kwaliteit, veiligheid, en duurzaamheid centraal. 

Onze certificeringen, gebaseerd op belangrijke normen voor kwaliteit, veiligheid, en duurzaamheid, tonen aan hoe we onze bedrijfsprocessen effectief beheren en sturen. We evalueren en optimaliseren voortdurend onze prestaties.

Onafhankelijke certificatie-instellingen hebben na grondig onderzoek (certificatie-audits) bevestigd dat Vermeulen Groep volledig voldoet aan alle eisen van deze normen en aan wet- en regelgeving. Hieronder vindt u de toegekende certificaten als erkenning van onze naleving.

ISO 9001

ISO 9001, is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is vooral gericht op klantgerichtheid en klanttevredenheid (voldoen aan de klant eis/wens). Maar toetst ook op het voldoen aan wettelijke eisen, bedrijfseigen eisen en het beheersen en verbeteren van processen en activiteiten. De eisen omtrent het opstellen van plannen, het beschrijven van processen en activiteiten, het verzorgen van juiste en geschikte middelen, denk daarbij aan machines, materialen, personen e.d. Verder het beoordelen van de processen, activiteiten en resultaten en het bijstellen van de plannen, processen en activiteiten.

 

Download hier

ISO 14001

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorg dragen voor ons milieu. Wij doen dit door vanuit ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem onze milieubelastende activiteiten duidelijk in kaart te brengen, en concrete maatregelen te nemen om milieubelasting steeds verder terug te dringen en zo milieuprestaties te verbeteren. Hiermee geeft de Vermeulen Groep naast grote milieuvraagstukken zoals het beperken van CO2-uitstoot (zie CO2-prestatieladder) ook concreet invulling aan de leefbaarheid bij bewoners en omgeving op het gebied van onder meer geluidsoverlast en bodemverontreiniging.

 

Download hier

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**)

Om onze werkzaamheden veilig en gezond uit te voeren werkt de Vermeulen Groep al decennialang met een VGM-beheerssyteem. Doordat de Vermeulen Groep is gecertificeerd volgens de eisen van de VCA**, tonen we aan dat we voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA** is een veelzijdig en compleet programma waarmee wij als dienstverlenend bedrijf objectief en structureel worden getoetst.

 

Download hier

NEN Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als ‘de Veiligheidsladder’) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Download hier

CO2 Bewust

Op niveau 5 zetten we als organisatie ons maximaal in om een voortrekkersrol op te pakken en ons maximale invloed te gebruiken om intern en extern CO2 te reduceren. We hebben onze ketenpartners gevraagd om hun CO2 footprint aan te leveren en we gebruiken onze inkoopkracht om CO2 te reduceren. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het inkopen van asfalt, verwerking van bermgras en voor het transporteren van grondstoffen. We maken een keuze op basis van de CO2 impact van producten.

Transparantie
Overeenkomstig het communicatieplan communiceert de Vermeulen Groep met belanghebbenden over de CO2-footprint van Vermeulen, de kwantitatieve doelstellingen en de maatregelen die de Vermeulen Groep treft om tot CO2-reductie te komen, bedrijfsbreed en bij haar projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel.

Participatie
3.D.1 De Vermeulen Groep neemt deel aan duurzame initiatieven binnen de sector om verdere CO2-reductie in de keten te kunnen realiseren. Sinds 2014 neemt de Vermeulen Groep deel aan de Cumela werkgroep Sturen op CO2 waarbij gezocht wordt naar gezamenlijke initiatieven.

3.A.1 CO2-bewust certificaat niveau 5

3.A.1 CO2 footprint referentiejaar 2011

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2012

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2013

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2014

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2015

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2016 1e helft

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2016

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2017 1e helft

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2017

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2018 1e helft

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2018

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2019 1e helft

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2019

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2020 1e helft

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2020

3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2021 1e helft

3.A.1 Emissie inventaris Vermeulen Benthuizen BV 2020

3.A.1 Emissie inventaris Vermeulen Benthuizen BV 2023

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2021 1e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2021 2e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2021 

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2022 1e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2022 2e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2022

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2023 1e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2023 2e helft

CO2 Rapportage Vermeulen Groep 2023

3.B.2 Energie management actieplan 2020

3.B.2 Energie management actieplan 2024

4.A.1/4.B.1 Ketenanalyse Asfalt Vermeulen Groep 2016

4.A.1/4.B.1 Ketenanalyse Berm en Natuurgras Vermeulen Groep 2016

3.B.2 Energiebeleidsverklaring Vermeulen Benthuizen

3.C.2. Communicatieplan

5.C.1/5.C.2 Commitering aan CO2 reductieprogramma

3.D.1 80.400-PLN_3D CO2 initiatieven 4.0 2015

Kwantificatie Scope 3 Emissies 2023

PSO- Prestatieladder Trede 3

Het PSO-keurmerk staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 Zie website PSO Nederland voor uitleg treden PSO Ladder . Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Trede 3
De Vermeulen Groep is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt Animatie uitleg PSO Ladder

 

Download hier

Groenkeur Groenvoorziening en Groenkeur Boomverzorging

Met de beoordelingsrichtlijn groenkeur tonen wij als bedrijf aan te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en werken volgens de vastgestelde normen met gediplomeerd personeel.
Binnen onze divisie Groenvoorziening is de gewenste werkwijze en de benodigde kennis en ervaring ingebed.

 

 

Groenkeur Groenvoorziening

Groenkeur Boomverzorging

BRL 9161 Aanbrengen geleiderail

Binnen onze divisie geleiderail wordt het aanbrengen en demonteren van geleiderail, alsmede het herstellen van geleiderailschades op een hoogwaardig kwalitatief niveau uitgevoerd. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan staan beschreven in deze beoordelingsrichtlijn.

 

BRL 9161 Aanbrengen geleiderail

BRL 9142 Applicatie van wegmarkerings­materialen

Bij het veilig en kwalitatief plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen komt veel voorbereiding en kennis in de uitvoering kijken. Onze divisie verkeerstechniek is hierin gespecialiseerd. Op verschillende momenten per jaar wordt de uitvoeringswijze extern beoordeeld volgens de beoordelingsrichtlijn.

Download hier

SEBO Certificaat 2022

Sinds juni 2016 is de Vermeulen Groep in het bezit van het SEBO-keurmerk vanuit gemeente Zoetermeer.

SEBO keurmerk staat voor keurmerk Sociaal Economisch Betrokken Onderneming. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door:

  • inzetten, behouden en stimuleren werkgelegenheid kwetsbare groepen,
  • effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel,
  • ondersteunen van sociale en maatschappelijke doelen,
  • jaarlijks aantoonbaar verrichten van vrijwilligerswerk,
  • aantoonbaar maken: sociale ‘past performance’,
  • ondernemersklimaat actief verbeteren, proactieve houding en successen te delen.

Het SEBO-Keurmerk is voor bedrijven die voldoen aan bovenstaande punten. Het keurmerk is als het ware een steun in de rug voor ondernemingen die actief samenwerken met partners uit de publieke en private sector om de werkgelegenheid in Zoetermeer te bevorderen en het aantal werkzoekenden te verminderen. Ondernemingen die voor een keurmerk in aanmerking komen, zijn dan ook bedrijven die zich onder andere verbonden hebben om maatregelen in te voeren gericht op het bevorderen of het behoud van werkgelegenheid voor alle mensen (dus ook die van kwetsbare groepen).

 

Hier downloaden