Ecologie

Rijkswaterstaat omarmt plantaardig bouwen en ontwikkelt initiatieven om onderzoek te doen naar innovatieve toepassingsmogelijkheden voor een duurzame maatschappij. Vermeulen Groep speelt hierop in met ecologische, circulaire en biobased oplossingen.

 

Bijen- en insectenhotels
We plaatsen bijen- en insectenhotels voor solitaire bijen en andere ongewervelden. Zo zorgen we ervoor dat zij een fijn plekje hebben om te leven en zich voort te planten. Bijen zijn niet alleen een essentieel onderdeel van de biodiversiteit, maar ook voor onze voedselvoorziening aangezien bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen. Helaas wordt de bij bedreigd en is de populatie enorm afgenomen afgelopen decennia. Met het plaatsen van de bijenhotels hoopt de Vermeulen Groep de bij weer een steuntje in de rug te geven.

 

Bio-based beschermers

Ieder jaar raken lantaarnpalen beschadigd, vaak tijdens maaiwerkzaamheden. Hierdoor gaan ze gemiddeld 5 jaar korter mee en zijn er vaker reparaties nodig. Reparaties verhogen de CO2 uitstoot. Bovendien sluiten we tijdens reparaties weghelften af. Dit zorgt voor verkeersoverlast. De herstelwerkzaamheden en kortere levensduur van de palen kost enkele honderdduizenden euro’s per regio per jaar.

Om de lantaarnpalen te beschermen tegen schade bij het maaien, brengen wij in samenwerking met Rijkswaterstaat, een beschermende stootring aan. De stootring wordt geproduceerd door Natural Plastics en in de ring brengen we bij-vriendelijke en onderhoudsarme planten aan.

De bee-o-based beschermer is gemaakt van plantaardig materiaal. Dit materiaal houdt van nature koolstofdioxide (CO2) vast, per beschermer is dit ruim 6kg.

 

Boeiend Bloeiend bedrijventerrein
Het initiatief Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en de ondernemers van het bedrijventerrein Grote Polder, met als doel de biodiversiteit op het bedrijventerrein te vergroten. Het bedrijventerrein bevindt zich in de gemeente Zoeterwoude. De bedrijvenvereniging heeft stroken openbaar groen aangekocht van de gemeente. De aanplant en het één jarig onderhoud zijn volledig verzorgt door de Vermeulen Groep. Het betreft zowel de verzorging van de vaste planten voor gemeente Zoeterwoude als voor een aantal aangrenzende bedrijven.

De transformatie van verharding naar vergroening levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit en kwantiteit van flora en fauna, creëert een betere balans tussen het gebruik van grond en water en leidt o.a. tot minder ziektekosten, verhoogde productiviteit en een hogere waarde van grond en bedrijfspanden.

 

Kleur Keur
We behouden met ons maaibeleid meer kleur in de bermen en groenstroken. Zo ondersteunen we de biodiversiteit

 

Ecologisch kappen
Bij het groenonderhoud langs Rijks- en Provinciale wegen en ook in woonwijken, behoort ook het kappen van bomen. In het verleden gebeurde dit vaak heel rigoureus. Met name de laatste jaren voeren we dit, in overleg met onze opdrachtgevers, steeds meer op een ecologische wijze uit.

Door niet alle bomen in één keer te rooien, maar door een aantal bomen bij de grond af te zagen en een aantal bomen te toppen, behouden en verbeteren we de leefruimte van vleermuizen, vogels en insecten.

Door het plaatselijk oogsten van hout scheppen we in een bos ruimte voor natuurlijke verjonging, kruidenrijke begroeiing en dood hout. Dit zorgt voor een hogere insectenrijkdom in het bos en voor meer variatie in de jachtbiotoop van vleermuizen. Door het aanplanten van goede, ecologische verbindingen, koppelen we twee jachtgebieden aan elkaar.